От историята на химията в България
Д. Иванов

АКАДЕМИК ДИМИТЪР ИВАНОВ (1894-1975) е едно от най-големите имена в историята на българската химия. Със своята многогодишна научна и преподавателска дейност той оставя дълбока следа в развитието на органичната химия в нашата страна. Неговите открития в областта на органомагнезиевите съединения ("реактиви на Иванов" и "реакция на Иванов") — ценни инструменти на органичния синтез — му спечелват широка международна известност и признание. Повече...
[Хр. Иванов, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 21(2), 242-281 (2012)]
Цитат на А. Златаров

"ПО ВЪПРОСА ЗА ТИТУЛЯРСТВОТО НА КАТЕДРАТА ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ"
Оригинален исторически документ, съставен от проф. Асен Златаров (1885 - 1936) и издаден в началото на 1936 г., във връзка с конкурса за ръководител на катедра в Физико-математическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Съдържа рецензиите на проф. Захари Караогланов и проф. М. Хаджиев, както и списък на трудовете на проф. А. Златаров. Повече...
Хр. Иванов

СТО ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФЕСОР  ХРИСТО ИВАНОВ (1916-2004)
Статията описва жизнения път на известния български химик-органик и университетски преподавател – професор Христо Иванов, според проучванията на неговото семейство. Автор е неговият син – също професор по органична химия. Направен е аналитичен преглед на основните научни приноси в трудовете на проф. Хр. Иванов, илюстрирани със съответните химични уравнения и реакционни механизми, за да бъдат разбираеми за по-широк кръг читатели. Накрая е приложен пълен библиографски списък с публикациите на Хр. Иванов. Издадена е в края на април 2016 г. Повече...
[И. Иванов, Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, 25(2), 230-266 (2016)]
[И. Иванов, Презентация на Научната сесия на Факултета по химия и фармация, изнесена на 24.11.2016 г. (PPT)]
Main Menu | Към главното меню И. Иванов © 2010-2012
Последно обновяване: 28.6.2017

Страницата постоянно ще се допълва и обновява.