Реакции на електрофилно присъединяване (AЕ)

[Esc] спира анимацията

Присъединяване на бром към етилен

Бромната молекула първоначално се поляризира и образува слаб комплекс с p-връзката. Следва хетеролитично разкъсване на връзката между двата брома и едновременно образуване на s-връзка с единия от двата въглеродни атоми, а при другия възниква положителен заряд (карбокатион). След това бромидният йон бързо се свързва с карбениевия въглероден атом (йонна реакция!). Получава се 1,2-дибромоетан.

Този механизъм е опростен вариант на експериментално доказания алтернативен механизъм, съгласно който се приема междинно образуване на цикличен триатомен бромониев йон.

И. Иванов © 12 Февруари 2003 г.