Реакции на мономолекулно елиминиране (Е1)

Първи стадий (скоростопределящ):  Бавно се откъсва бромиден йон от субстрата и се образува планарен карбениев йон.

Втори стадий:  Под действието на база се отцепва протон от ß-въглеродния атом и се създава p-връзка. В горния пример база (основа) е разтворителят метанол, а в долния - водата. Този стадий протича бързо!

И. Иванов © 12 Февруари 2003 г.