Реакции на бимолекулно елиминиране (Е2)

[Esc] спира анимацията

Базата HO- откъсва протон от ß-въглеродния атом, като едновременно с това става и разкъсване на връзката въглерод-бром и образуване на новата p-връзка. Минава се през преходно състояние (синхронен механизъм!). Отделя се вода и бромиден йон. Обикновено за тази реакция се използва алкохолен разтвор на калиева основа (KOH/EtOH).

И. Иванов © 12 Февруари 2003 г.