Електрофилно заместване (SE)


(алкилиране по Friedel-Crafts)

[Esc] спира анимацията

Роля на катализатора:  Молекулата на етилхлорида се разпада хетеролитично под действието на алуминиевия хлорид. По този начин се образува електрофилният реагент - етилов карбокатион (C2H5+).

Електрофилно заместване:   Първоначално се образува p-комплекс с целия ароматен p-електронен секстет. Той се прегрупира в s-комплекс, представляващ бензениев йон. По-нататък се елиминира протон и се получава етилбензен (процес на реароматизация).

И. Иванов © 19 Февруари 2003 г.