Бимолекулно нуклеофилно
заместване SN2

При бимолекулното нуклеофилно заместване нуклеофилната частица атакува положително заредения въглероден атом откъм тилната страна спрямо напускащата група. Образуването на новата сигма-връзка става едновременно с разкъсването на връзката въглерод-напускаща група, като се минава през преходно състояние. Реакцията протича по синхронен механизъм. Скоростта на реакцията зависи както от концентрацията на реагента, така и от концентрацията на субстрата. Ако реакционният център е хирален, то в хода на заместването става обръщане на конфигурацията (Валденово обръщане; вж. горния пример!).

И. Иванов © 17.2.2003