Facsimile


ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


За М-вото на народното здраве и
социалните грижи и Комитета
за наука, изкуство и култура

   Президиумът на Народното събрание, въз основа на чл. 35, точки 5 и 19, от Конституцията на Народната република България, чл. 5, буква «б», от закона за Президиума на Народното събрание и чл. 2, ал. ІІ, от закона за висшето образование издава следния

У К А З

за преминаване на фармацевтическия отдел от физико-математическия факултет при Държавния университет към Медицинската академия «Вълко Червенков» и за обособяване в същата академия на три факултета.


   § 1. Прехвърля се, със съответните имущества, фармацевтическият отдел на физико-математическия факултет при Държавния университет — София към Медицинската академия «Вълко Червенков» — София.
   § 2. В Медицинската академия «Вълко Червенков» — София се обособяват три факултета:
   Медицински
   Стоматологически и
   Фармацевтически.

   Настоящият указ влиза в сила от деня на обнародването му в «Известия на Президиума на НС».
   Изпълнението на настоящия указ се възлага на министъра на народното здраве и социалните грижи и на председателя на Комитета за наука, изкуство и култура.

Издаден в София на 30 юни 1951 г. под № 325 и подпечатан с държавния печат.

Председател на Президиума на НС: Г. Дамянов
Секретар на Президиума на НС: М. Минчев

1—(К 440)—1