Organic Chemist's Home Page, Sofia, Bulgaria
Organic chemistry
Кратка историческа справка
за бившата Катедра по органична химия
към Фармацевтическия факултет в София, България
(1982 - 2010)
English | Служители | Изследвания | Главно меню

От 1942 до 1945 г. всички лекции по органична химия за студентите по фармация са били четени от именития български учен академик Димитър Иванов (1894-1975; откривателят на Реактивите на Иванов и на Реакцията на Иванов), който по онова време е бил ръководител на катедрата по органична химия на Софийския университет. През 1954 г. учебната програма по органична химия за студентите по фармация е ориентирана главно към представяне на биологичноактивни и лекарствени вещества. Курсът беше воден от лектори на новосформираната катедра по фармацевтична и органична химия, ръководена от професор Димитър Далев. Известно време той чете лекциите и по двете дисциплини.
проф. Д. Данчев Първият асистент по органична химия след 1954 г. е Дамян Данчев (1921-1995), който е избран за доцент през 1966 г., а по-късно - за редовен професор по органична химия през 1975 г. До 1986 г. той е ръководител на Катедрата по фармацевтична и органична химия и на основаната през януари 1982 г. Катедра по органична химия. Курсът по химико-фармацевтична технология (ХФТ) и отделни лекции по органична химия до 1989 г. чете доцент Любен Величков (1928-1998). От 1986 до 1990 г. част от колектива на катедрата (И. Иванов, Ст. Карагьозов, П. Василев, И. Манолов, С. Александрова) беше временно включен към т. нар. "Научно-внедрителска секция", където бяха разработени оригинални технологии за синтез на лекарствените вещества бетахистин, аценокумарол, варфарин и др. Катедрата по органична химия бе възстановена през 1990 г. с ръководител професор Иво Иванов  (биография), който бе няколкократно преизбиран за ръководител на катедрата до пенсионирането му през 2009 г. Той поема изцяло четенето на основния курс по органична химия (с кратки прекъсвания) и провежда изпитните сесии с редовни и задочни студенти от 1986 до 2009 г. Доцент Илия Манолов води специализирания курс по ХФТ за студентите от промишления профил.
Катедрата по органична химия бе закрита през март 2010 г. с решение на Академичния съвет на Медицинския университет - София.
Професор Дамян Данчев
Академичен състав през годините (1986-2010)
= Биографии =

Асистенти и хабилитирани преподаватели:
проф. Дамян Данчев, доц. Любен Величков, д-р Кръстина Христова, д-р Доротея Сиджакова, д-р Елена Чалина, д-р Любомир Раев, д-р Росен Буюклиев, д-р Стоян Карагьозов, д-р Пирошка Сулай, д-р Едмонт Стоянов, д-р Константин Драндаров, д-р Виолина Стоянова, д-р Георги Ставраков, д-р Илия Манолов, д-р Станчо Станчев, инж. Гинка Троанска, инж. Петър Василев,
д-р Иво Иванов
Други специалисти (1986-2010)
= Биографии =

Химик-техници и помощник-фармацевти:
Надежда Велева, Райна Христова, Снежана Александрова, Цветанка Николова, Райна Тошева, Виктория Цветанова, Даниела Христова, Стоянка Стоянова, Брилянтина Иванова, Камелия Мачкова, Весела Григорова, Павлинка Пеева, Даниела Джаджарова, Ирена Цакова, Любка Димова, Людмила Главчовска

Историческа справка | Изследвания | Начало на страницата | Главно меню
Лаборатория 74      Главни направления в научноизследователската дейност на катедрата
 • Синтез на полициклични N-и O-хетероциклени съединения с кондензирани пръстени (производни на кумарин, пиран, пиридин, пиримидин, 1,6-нафтиридин).
 • Синтез, химични и фармакологични изследвания на етерни производни на 3-амино-1,2-пропандиола като съединения с β-адреноблокираща активност.
 • Полифункционални енамини и приложението им за синтез на биологичноактивни съединения; присъединяване към кумарин и кумаринови производни; химични трансформации на получените продукти включително циклизация до полициклични системи с кондензирани пръстени.
 • Синтез и изследвания на производни на 2-аминотетралина с очаквана адренергична активност.
 • Изолиране, строеж и химични трансформации на макроциклични сперминови алкалоиди.
 • Синтез на полициклични системи с кондензирани пръстени чрез прилагане на т. нар. трет-амино-ефект.
Ориентация към медицината
 • Препаративно получаване на по-големи количества от синтетични и/или природни вещества за фармакологични и/или биологични експерименти.
 • Разработване на нови лабораторни схеми и процедури за синтез на нови или утвърдени лекарствени вещества.
Международни връзки и сътрудничество
 • Дългосрочен съвместен изследователски проект (1984-2010 г.) и сътрудничество с Фармацевтичния институт на Университета "Кристиан Албрехт" в гр. Кийл, Германия.
 • Съвместен изследователски проект по споразумение с програмата TAACF - Южен изследователски институт, Бърмигам, Алабама (САЩ).
 • Дългосрочно сътрудничество (1974-2009 г.) с Института по органична химия и биохимия на Университета в гр. Щутгарт, Германия.
 • Сътрудничество с отдела по органична химия на Висшето училище за техника и икономика (Hochschule für Technik und Wirtschaft) в гр. Аален, Германия.

Историческа справка | Служители | Начало на страницата | Главно меню

Иво Иванов©2010-2012             Last modified: 27 юли 2012