Виртуален учебник по органична химия
по учебната програма на Фармацевтическия факултет - София

Тук ще намерите развити като глави от учебник някои от лекциите ми по органична химия (И. Иванов) –
може безплатно да ги свалите (в PDF формат) и да ги разпечатате (с нетърговска цел).

Ако някой има въпроси и/или
необходимост от безплатни консултации, моля да ми пише:


Органичната химия е много труден изпит не само в България, но и навсякъде по света. Постарал съм се да развия лекциите така, че да улесняват не само най-добрите студенти. Текстът и обясненията са изцяло плод на 40-годишната ми преподавателска практика. По-голямата част от формулите, диаграмите и схемите са оригинални, рисувани от мен с подходящи програми, но има и такива, които съм заимствал от различни литературни източници – съвременни учебници или сайтове в интернет. Ако сам ги бях рисувал, биха били почти същите. Трябва обаче да се има предвид, че много правила и дефиниции звучат почти еднакво на всички езици и във всички книги. Ще бъда много благодарен на всеки, който ми посочи допуснати грешки или препоръча подобрения.

Други учебни материали:

Реални  входящи тестове.

Страхотен ONLINE УЧЕБНИК ПО
ОРГАНИЧНА ХИМИЯ
 
(сайт в САЩ на английски език;
автор: William Reusch).

Най-често използваните
тривиални наименования
.

Учебна програма по 
органична химия (2009 г.)В помощ на практическите упражнения:

Предписания за синтез
на органични препарати


Реактиви - свойства и токсичност


Органичен синтез


 1. Номенклатура на органичните съединения. НОВО! Преработена и актуализирана версия!

 2. Резонанс и мезомерия - ТЕЗИСИ*.
  Молекулни орбитали на бензена и бутадиена.


 3. Механизъм на органичните реакции.

 4. Алкани и циклоалкани.  Реакции на радикалово заместване.

 5. Алкeни и циклоалкeни. Реакции на елиминиране. Реакции на присъединяване.

 6. Алкини. Реакция на Кучеров. Диени. Реакция на Дийлс-Алдер.  

 7. Ароматност. Правило на Хюкел. Ароматни, антиароматни и неароматни съединения. НОВО!

 8. Арени. Реакции на електрофилно заместване. НОВО!

 9. Теория за ориентиращия ефект при реакциите на електрофилно заместване в ароматно ядро. Задачи.

 10. Халогенопроизводни. Нуклеофилно заместване.

 11. Алкохоли и феноли.

 12. Етери и епоксиди. Реакция на Прилежаев.

 13. Алдехиди и кетони.

 14. Амини

 15. Хидразо-, азо- и диазосъединения. Диазониеви соли. 

 16. Карбоксилни киселини. Подобрена версия! Допълнение: Таблица на най-важните  карбоксилни киселини, техните соли и естери.

 17. Функционални производни на карбоксилните киселини.

 18. Ацетоцетов и малонов естер в органичния синтез. Допълнение от 4.07.2022:
  "ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ИЗУЧАВАМЕ РЕАКЦИОННИТЕ
  МЕХАНИЗМИ?"
  НОВО!

 19. Основи на стереохимията.

 20. Въглехидрати - монозахариди (ТЕЗИСИ*).

 21. Въглехидрати - ди- и полизахариди (ТЕЗИСИ*).

 22. Аминоалкохоли, аминофеноли и аминокиселини.

 23. Елементорганични съединения.

 24. Синтетични полимери (обединени).

 25. Производни на въглеродната, циановодородната, циановата, изоциановата и фулминовата киселина.

 26. Хетероциклени съединения (пирани, бензопирани, хинолин, изохинолин, пурини, птеридини) - ТЕЗИСИ*.

 27. Таблица на Ханч-Видман за номенклатурата на хетероциклените съединения.

 28. Фуран, тиофен и пирол.

 29. Група на индола.

 30. Оксазоли, тиазоли, диазоли (ТЕЗИСИ*).

 31. Група на пиридина.

 32. Оксазини, тиазини, диазини.

 33. Нуклеинови киселини. Нуклеозиди.

 34. Аминокиселини и белтъчни вещества.  НОВО!

* Под "ТЕЗИСИ" трябва да се разбира съкратен вариант на съответната лекция с по-малко текстови обяснения, но включваща най-важните дефиниции, структурни формули, механизми и/или реакционни схеми.
Exam

КАК ДА УЧИМ ЗА ИЗПИТА (моята рецепта)

(1) Първо поглеждате в конспекта (програмата) какво включва съответната тема. (2) После преглеждате набързо съответния материал (от учебника, от записки или от PDF-файла), за да добиете обща представа по темата. (3) При пълна концентрация прочитате бавно и задълбочено същия материал, като едновременно пишете формулите, диаграмите, реакционните уравнения и механизми, например в подходяща за целта тетрадка (по-късно тези записки служат за преговор). (4) Затваряте (закривате) всички източници и се опитвате – без да гледате отникъде – да възпроизведете формулите, диаграмите и схемите в съответната последователност. (5) Сверявате написаното със записките по време на заучаването и допълвате пропуснатото, като едновременно поправяте допуснатите грешки. Коефициентът обикновено е 1:2 до 1:3, т. е. тема, която се развива на изпита за 1 час, се учи средно за 2 до 3 часа. Учи се не само с четене, но и с много писане! След няколко дни преговаряте същата тема.

МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ
анализ за провеждането на изпита и
оценяването на студентските знания -
доклад до Факултетния съвет (1998 г.)

Таблица с имената на всички студенти,
получили голямата награда
за най-добро представяне
(2000-2009 г.).

Полезни материали, написани от
бившия студент Стефан Дочев
(сега докторант във Виена)

Анимирани реакционни механизми:

Обратно
към главното меню

Автор: Проф. д-р Иво Иванов, д.х.н. ©1995-2022. Авторските права запазени.
(Внимание! Опит за плагиатство! Повече тук.) За имейл с мнения и препоръки ще бъда много благодарен!
Последно обновяване: 4.07.2022 г.